7 września 1991
 
 

Wątki

 
    
 

 

 

 

Wywietlono odpowiedzi wyszukane dla zapytania: 7 września 1991

Temat: Nauczyciele walczą o większe pensje
hanbia spoleczenstwo
pozwolcie,ze przekopiuje bardzo trafny post z innego watku:

"KTO PRACUJE W SZKOŁACH? - CZYLI, JAK ZNALEŻĆ PRACĘ...

Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
O systemie oświaty ( Dz. U. Z 19996 R. nr 67 poz. 329 z póż. zm.)
zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkół
należy do kompetencji dyrektora...

Mama - córka,
tata -córka,
siostra - siostra,
córka -koleżanki,
córka koleżanki mamy,
koleżanki -koleżanek,
teściwa - synowa,
siostra synowej teściowej,
koleżanka teściowej,
siostra teściowej,
syn koleżanki,
koleżanka '' dobrej'' koleżanki,
itd..." Przegldaj reszt postw z wtku

Temat: Płatne przedszkola państowe !!! - czesne
Płatne przedszkola państowe !!! - czesne
czy moze ktos wie, dlaczego w przedszkolach panstwowoych rodzice muszą płacic
za pobyt dziecka tzw czesnae jesli wychowanie od 3-6 lat w państowoych
przedszkolach jest bezpłatne,może ktoś z rodziców otrzymał gdzieś jakąś
logiczną odpowiedź. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
Dz.U.96.67.329 mów coś innego a przedszkola robią co chcą.pozdrawiam Przegldaj reszt postw z wtku

Temat: Kontrola z ZSO nr 1 w Sosnowcu
Pani Z. została powołana na dyrektora na podstawie ustawy o systemie oświaty -
art 36apunkt 4 oraz punkt 4a, jaki wtedy obowiązywał.
Przytaczamy :

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
Art. 36 a.
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez
siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady
pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiedni.

USTAWA z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę
ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
31) w art. 36a:
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, zgodnie z ust. 3 lub 4, organ
prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora nauczycielowi tej
szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.",

Czy pani Z. nie była nauczycielem ZSO nr 1 w chwili nominacji ?
CZy w szkole nie było wicedyrektora ?
Czy nie zasięgnięto opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ?

Czy odpowiedziano gdzieś na te pytania ?

Może odpowiedzą ci, co ja powołali, a może Pani Red. Stańczyk zapyta jeszcze
raz ?
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Bliski koniec starosty J.Korpaka
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stan na styczeń
2008.
Art. 38. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko
kierownicze w szkole lub placówce:
1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania
zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 w trybie określonym przepisami
w sprawie oceny pracy nauczycieli - bez wypowiedzenia,
c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o
którym mowa w art. 34 ust. 2a,
2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki
artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7, dla
uczniów szkół artystycznych, prowadzonej przez jednostkę samorządu
terytorialnego po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela
ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez
wypowiedzenia.
( jedyny komentarz własny jaki do tego dodaję to:ustawodawca nie
stworzył konkretnego katalogu przyczyn) Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: W przedszkolu rozliczą cię z każdej minuty
ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty:
art. 5 ust. 5
"Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy
zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy
do zadań własnych gmin."
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: propozycja nowej lini
Gość portalu: wro73 napisał(a):

> Wam to na tym Kozanowie, to już sie całkiem miesza. I też dużo nie stracicie
po
>
> 435 raptem co półgodziny i to prawie puste jeździ,
Dlatego prawie puste jeździ, bo:
1. jeździ rzadzko
2. z Kozanowa (z przystanku GÓRNICZA) do pl.1 Maja (ob. pl. Czerwonego) wlecze
się tak samo długo jak 135
435 miał 80-100% obłożenia na początku swego istnienia (od września 1991 kiedy
ta linia powstała i jeździła w relacji Kozanów - pl. 1 Maja do połowy 1997
roku, w międzyczasie doszły kursy na Rędzińską). Po wakacjach 1997 (czyli po
powodzi) zostały tylko okrojone kursy pl. 1 Maja - Rędzińska, do tego doszło
wydłużenie trasy (przez Poznańską do 1 Maja i pl. Strzegomski i Poznańską w
stronę Rędzińskiej) + dodatkowe przystanki (ten koło Tesco mogę jeszcze
zrozumieć).
Prawdę mówiąc na początku 435 to nie byłą linia przyśpieszona ale linia
ekspresowa - odjeżdżając z pl. 1 Maja następny przystanek był dopiero przy
byłym kinie STUDIO (czyli Powpowicka/NIedźwiedzia) a potem na Pilczyckiej (przy
Kolistej). To były fajne czasy jak z Dokerskiej na pl. 1 Maja (czy odwrotnie)
można było dojechać w ciągu 13-14 minut a teraz trzeba się tłuc 135 minimum 20
minut.... Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Ocena z religii wliczana do średniej ???
jeszcze uzupełnienie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ...

4. Uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub
związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub
uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują
ocenę z religii (etyki) na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której
uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub
nauczyciela etyki.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Ultimatum: albo uczysz religii, albo etyki
Rozporządzenie w sprawie organizacji nauki religii w przedszkolach i
szkołach
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach.
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz.
113) zarządza się, co następuje:
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Ultimatum: albo uczysz religii, albo etyki
a co waszego zasadniczego problemu, ze religia rzymskokatolicka jest
w szkole ... nikt nie broni innym wyznaniom dostepu:

Rozporządzenie w sprawie organizacji nauki religii w przedszkolach i
szkołach

Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w
publicznych przedszkolach i szkołach.
(Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz.
113) zarządza się, co następuje:


A tutaj § 2.
pkt:.
2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania
lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu
uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w
porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym,
organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym
(pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów
(wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być
mniejsza niż trzy.

I przytoczony wczesniej:

§ 4.
Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i
zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków
wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do
wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do
nauczania religii.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: wystawa barbie i lego - jak wrażenia?
Klaus BARBIE (ur. 25 października 1913, zm. 25 września 1991) - zbrodniarz
hitlerowski, szef Gestapo w Lyonie i SS-Hauptsturmführer. W związku ze swoimi
zbrodniami w okupowanej przez III Rzeszę Francji zyskał sobie
przydomek "Rzeźnik Lyonu".


Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Przesunięte rozpoczęcie roku szkolnego


www.men.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_404.php

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 lipca 2006 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.3)) w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 1a - 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.";

2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: Roman Giertych

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Hieny..
Bernard napisał:

> W koncu kopanie w lasach bezprawne nie jest ...
> Tak dlugo jak sie Polski za narodowy cmentarz nie bedzie uwazac...mozna
smialo kopac ... w lesie...

"W lasach zabrania się rozkopywania gruntu."
(Art. 30. ust. 1. pkt. 3 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach)

www.lp.gov.pl/media/biblioteka/podstawy/ustawa_o_lasach/view
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Zapłacą belfrom za matury, całe 60 tys. zł .......
oto cytat najnowszy

"2009-04-01

13,3 mln dla nauczycieli na matury ustne
Resort edukacji poinformował, że samorządy otrzymają 13,3 mln zł na
przeprowadzenie matur ustnych w maju. Oznacza to, że nauczyciele
dostaną wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

MEN podał do wiadomości na swojej stronie, że "dofinansowanie
jednostek samorządu terytorialnego będzie oparte o wyliczenie
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na podstawie obowiązujących
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli".

zasady wynagradzania nauczycieli za przeprowadzanie części ustnej
egzaminu maturalnego zostały określone w art. 9c ust. 12 ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) i art. 42 ust. 2b w pkt 1 Karty Nauczyciela
ich nie zmienia - podaje dalej resort edukacji.

Oznacza to, że nauczyciel biorący udział w maturach ustnych
przekroczy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - musi
otrzymać wynagrodzenie jak za godziny ponadwymiarowe. Jeśli
nauczyciel przeprowadza ustne egzaminy w innych szkołach w wyniku
porozumienia dyrektorów szkół, Wynagrodzenie i tak musi być
wypłacone jest w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Źródło: samorząd.pap.pl"


Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Prośba do Krakusów - Mentorów - innych o ocenę...

Pozwolę sobie zacytować z Wikipedii z podanego przez Ciebie linku

"Komisja działała do września 1991. Efektem jej prac był przedstawiony Sejmowi 26 września 1991 tzw. raport Rokity, w którym członkowie komisji uznali, że spośród 122 niewyjaśnionych przypadków zgonów działaczy opozycji aż 88 miało bezpośredni związek z działalnością funkcjonariuszy MSW. Ustaliła też nazwiska ok. 100 funkcjonariuszy MSW i urzędników prokuratury, podejrzanych o popełnienie przestępstw, związanych z 91 przypadkami zgonów, z których żaden nie został pociągnięty do odpowiedzialności do dnia dzisiejszego."

I takie pytanie, znasz może nazwiska tych 122 osób z opozycji, które w nieprzejaśniony sposób zmarły?

A cóż można Ci radzić?
Sprawa śliska.
Osobiści to jeszcze raz bym się upewnił, czy to nie przypadek.


Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: WSTYD MI ZA KRAKÓW!!!
Poprawka.
Mała poprawka (nieistotna, ale wolę uniknąć dyskusji):

Sam napisałem:

> nauczanie religii w szkołach, które wniósł do prawa konkordat

Oczywiście Konkordat z lipca 1993 roku nie wniósł, ale usankcjonował
istniejący w tej kwestii porządek prawny - tym razem już w formie
umowy międzynarodowej.

Nauczanie religii w szkołach zostało wprowadzone ustawą z 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, a następnie sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z 14 kwietnia 1992.


Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Carpe diem
Zapach...

Najważniejsze chwile "mam w nosie"

Nawet nieprzyjemny zapach towarzyszący zapaleniu zatoków z przełomu sierpnia i
września 1991, powracając przywodzi wspomnienie tamtych wyjątkowych wakacji.
Ale musze uważać – nostalgia mnie gubi
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Na tym forum wszystko tłumaczy się zawiścią.
Pan Jezus nauczał o wąskiej ścieżce i szerokiej ..
O ile mi wiadomo, religia została wprowadzonma do szkoł na podstawie
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
www.katecheza.episkopat.pl/prawo/lex_stan.htm
A wyjaśnienie, że rzekomo Panu Jezusowi sie nie udalo osiagnąc celu, i dlatego
mamy byc wyrozumiali dla ułomnosci ludzi, jest bardzo kuriozalne.

Pan Jezus osiągnął cel, zapłacił karę za grzech człowieka.

Pan Jezus nauczał o wąskiej ścieżce, na którą niewielu wchodzi i szerokiej
drodze, która idzie wiekszość.

Katolicyzm to bardzo szeroka droga, zezwalająca na wszelką podłość człowieka
względem człowieka, w imię wyrozumialości dla słabosci.
W naszym narodzie ta szeroka droga jest traktowana ta prawdziwa i jedyna,
natomiast wzywanie ludzi do wejścia na wąska ścieżkę, jako przejaw sekciarstwa.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: A jeśli my nie chcemy to co...?
Tego typu rozwiązania powinny się znaleźć w statucie szkoły w rozdziale
mówiacym o obowiązka ch ucznia. Wszelkie zmiany jakie sa wprowadzane w statucie
muszą oidbyć się w sposób zgodny z prawem w tym przypadku z ustawż o systemie
oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r (Dz. U. nr 67 poz 329 z 1996r. ze zmianami), a
więc przy opinii rodziców i uczniów (jeśli w szkole jest rada szkoły to ona
uchwala statut). Tak więc dyrektor szkoły nie może tu podejmować decyzji
jednoosobowo. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Co Pani na to?
Otóż nie. Kurator oswiaty nie jest pracodawcą dyrektorów szkół! Kurator
sprawuje jedynie nadzór pedagogiczny nad szkołami. Pracodawcą dyrektorów są
jednostki samorządu terytorialnego tzn. gminy lub powiaty. W ramach nadzoru
pedagogicznego znajdują się prawa ucznia - ja działam w imieniu
kuratora!.Konkretne łamane praw ucznia zgłaszam kuratorowi nie sygnalizuję! - o
sygnalizowaniu pisał redaktor "NIE".Jestem osobą, która koordynuje problem praw
ucznia na terenie województwa. To nie jest stanowisko poza strukturami
oświatowymi - działam w strukturze kuratorium oświaty.
Rzecznikiem działjącym na podstawie delegacji ustawowej jest tylko Rzecznik
Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, którzy również, gdy wpływają do
nich sprawy dotyczące konkretnej szkoły zlecają jej badanie odpowiedniemu
kuratorowi oświaty, w imieniu którego postepowanie wyjaśniajace prowadzi
wyznaczony wizytator (jesli sprawa należy do zakresu nadzoru
pedagogicznego).Polecam lekturę ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września
1991r - ostatni tekst jednolity - Dz.U. nr 67 poz. 329 z 1996r. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: zmuszają do płacenia
Nie można uczniów w szkole publicznej zmuszać do płacenia składek na potrzeby
szkoły. Wszelkie wpłaty na Komitet Rodzicielski są dobrowolnymi składkami
rodziców.A co "dobrowolne" nie może być obowiązkowe. Stanowi o tym ustawa o
systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze zmianami w późniejszych latach.
(tekst jednolity Dz. U. nr 67 z 1996r poz. 329). Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: odpowiem na pytania o przedszkolach - dyrektor
Znalazłam ustawę o systemie oświaty. Moje dziecko idzie do przedszkola. Mam
pytanie czy przedszkole respektuje tę ustawę jeżeli mam zamiar wysłać dziecko
na 5 godzin. Kto powinien wyrazić zgodę: Dyrektor, Gmina. Czy pisać jakieś
pismo. Jak to przedstawić aby pozytywnie było rozpatrzone


Każde dziecko w wielu od 3 do 6 lat ma prawo do bezpłatnej opieki w przedszkolu
przez pięć godzin dziennie (art. 6 i 14 ustawy z 7 września 1991r. o systemie
oświaty, tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, zmiana: Dz. U. Nr
106, poz. 496 i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz.
U. Nr 61, poz. 624); Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Rekrutacja w Warszawie - rocznik 2005
Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r nr
256 poz.2572)
Rozdział 2 - wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiazek
nauki.
art.14
1.wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.........
1a.....
1b. w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola
może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

-co do obowiązku przygotowanie przedszkolnego w przedszkolu albo w
oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej ten sam
art. 14 w ust. 3a wyraźnie mówi:
obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
-analogiczna sytuacja jest z dziećmi 7 letnimi i obowiazkiem
szkolnym.

z przepisów jasno wynika, że dla 6 i 7 latków liczy się kalendarzowo
rok urodzenia, a w przypadku wychowania przedszkolnego nie jest to
doprecyzowane i organy prowadzące (urzędy miast, gmin, dzielnic)
interpretują to według swoich potrzeb. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: I rok w przedszkolu - jakie stawki są u was?
Gdzie szukać przepisów

Każde dziecko w wielu od 3 do 6 lat ma prawo do bezpłatnej opieki w przedszkolu
przez pięć godzin dziennie (art. 6 i 14 ustawy z 7 września 1991r. o systemie
oświaty, tekst jednolity: Dz U z 1996 r. nr 67, poz. 329, zmiana: DzU nr 106,
poz. 496 i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz U
nr 61, poz. 624)
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Znowu pieniadze
Składki na RR obowiazkowe czy nie?
Czy niektóre z Was doprawdy nie umieją czytać? Autorka wątku wyraźnie pyta czy ta opłata jest obowiązkowa i czy jest na to jakas ustawa? a więc odpowiadam kolejny raz i tu się posłuże ustawą, to może wreszcie niektórzy zrozumieją:
"Wszystkie sprawy szkoły i przedszkola - placówki określa:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Art.54 pkt.2
W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
i dodaję za Rzecznikiem Praw Ucznia i Rodzica: "Zatem dyrektorka nie ma prawa nakazać rodzicom dodatkowych opłat w tym na radę rodziców"

Autorka wątku nie pyta czy jezeli ona nie zapłaci składek na RR, to jej dziecko będzie musiało być sponsorowane przez innych rodziców, jak to niektóre zbulwersowane mamy sugerują, tylko czy dana sytuacja jest zgodna z prawem.
A jezeli nie jest zgodna, bo nie jest, to dlaczego musi podpisywać jakieś świstki i być zmuszana do konkretnej opłaty?
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: wszy w przedszkolu
Nie widzę sensu dalszych dyskusji. Nie tłumacz mi niczego dogłębnie, skoro nie
masz czasu. Jako ten wybitny prawnik podaj nam po prostu na forum te "swoje"
przepisy i paragrafy, a my się chętnie z nimi zapoznamy. Chcę cię tylko
poinformować, że pracuję w przedszkolu publicznym,a nie prywatnym i prywatne
przepisy mnie nie dotyczą. Poza tym (to chyba wiesz) każde przedszkole posiada
WŁASNY statut, opracowany na podstawie wybranych dokumentów:
- Ustawy z dn 7 września 1991r. o systemie oświaty
- Ustawy z dn. 8 marca 1990 o samorządzie terytorialnym
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 21 maja w sprawie
ramowych stututów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2002r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
i publicznych szkół
- Ustawy z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
W razie potrzeby podam ci dzienniki ustaw wraz z numerami i pozycjami.

I tak oto wszy wytoczyły wojnę przepisom, albo na odwrót. A może nie wszy winne,
tylko niektórzy ludzie...

Scher, proszę, nie cytuj mnie, pamiętam, co napisałam. Powołaj się jedynie na te
paragrafy, jak tak je lubisz. Poazdrawiam. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Czy ktoś posyła 5,5 letnie dziecko do zerowki?
Powyżej bardzo rozsądne wypowiedzi podyktowane troską o dziecko a nie ambicjami
rodziców.Polecam rodzicom genialnych 5- latków Ustawę z dnia7 września 1991r. o
systemie oświaty.Miejsce 5 latka jest w przedszkolu. Tam przecież też się uczy.
Ale zerówka jest darmowa i odnoszę wrażenie,że chodzi o uwolnienie się od
zajmowania dzieckiem przez 5 godzin dziennie.Bo niby dlaczego dziecko ma
rozpoczynać swoje "dorosłe" życie od repetowania w zerówce? Czy dziecko nie
przeżywa stresu, kiedy jego zerówkowi koledzy idą do 1 klasy a ono nie? Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Szkola - pytanie

OBOWIĄZEK SZKOLNY I OBOWIĄZEK NAUKI

Przepisy ogólne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
4. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.
5. Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w obwodzie w których dziecko mieszka, lub dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko uczęszcza, może zezwolić na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania. Dziecko spełniając odpowiednio obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.
7. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 - 18 lat,

a w szczególności :

1. kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 18 pkt 1, 2 i 5, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 18 pkt 3 i 4,
2. prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: urodzinki
11 września 1991 rok KING! ! ! ! : D Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: urodzinki
29 września 1991 Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Nie zawija ostatniej linii w komórce
Witam,
Nie wiem jak to ugryźć. Mam tekst (bez znaczenia jaki - po prostu
przykład):

<cytat
1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie
postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz
zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375)
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych
(Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z późn. zm.)
4. Zarządzenie Nr 1084/2003 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 grudnia
2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie
działania Archiwum Urzędu m.st. Warszawy
5. Zarządzenie Nr 2077/2004 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 31.12.2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30
października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z
dokumentami elektronicznymi (Dz.U.Nr 206 poz. 1518)
7. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 1991 r. Nr
95 poz. 425, z późn. zm.)
<cytat

Wrzucam to do komórki w Excelu (Arial 10). Szerokość ustalam na 72,
wysokość na 240 i... nie zawija się ostatni (tutaj 7.) punkt. Co ciekawe
przy tekstach z większą ilością punktów mam taki sam niezawijający problem,
ale dotyczy on wszystkich tekstów po którejś z kolei linii (piętnastej,
siedemnastej... różnie).

Wygląda to tak:
http://img301.imageshack.us/my.php?image=niezawija4gj.png

Sprawdzałem to na kilku Excelach 2003 - wszędzie to samo. Czy to nowy
arkusz, czy jakiś stary... i nie wiem, czy to problem z programem, czy to
problem z ustawieniami (a więc mój problem). A może już ktoś na to zwrócił
uwagę i to opisał i wie jak to ominąć/naprawić?

Czy mógłby ktoś tekst z cytatu na żywca wkleić do komórki Excela
(jakiegokolwiek), ustawić wysokości i szerokości jakiego podałem i
sprawdzić czy problem u niego też występuje?

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Linux 0.01 | 1.0
W dniu 2 Jul 2001 22:38:59 GMT,
przez Piotr Piasny zostało popełnione co następuje:
U mnie na płytce leży linux-0.01.tgz (73kb)
Data ./Makefile  - 17 września 1991
Zainteresowanych proszę na priva.

próbowałeś to skompilować? ;)
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: szkoly www


KarolMarks wrote:
Jak to nie ma? W warszawie jest przynajmniej kilka, jesli nie
kilkadziesiat. Ogloszenia bywaja nawet na przystankach autobusowych...


Ustawa z dania 7 wrzesnia 1991 roku - tekst jednolity:

Art. 5.

1.      Szkola i placówka moze byc szkola i placówka publiczna albo
niepubliczna.

2.      Szkola i placówka, z zastrzezeniem ust. 4, moze byc zakladana i
prowadzona przez:

1)      ministra lub inny organ administracji rzadowej,

2)      gmine lub zwiazek komunalny,

3)      inne osoby prawne,

4)      osobe fizyczna.

Art. 7.

1.      Szkola publiczna jest szkola, która:

1)      zapewnia bezplatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

2)      przeprowadza rekrutacje uczniów w oparciu o zasade powszechnej
dostepnosci,

3)      zatrudnia nauczycieli posiadajacych kwalifikacje okreslone w
odrebnych przepisach,

4)      realizuje:

a)        programy nauczania zawierajace podstawy programowe obowiazkowych
przedmiotów ogólnoksztalcacych, a w przypadku szkól zawodowych - równiez
podstawy programowe ksztalcenia w danym zawodzie lub profilu ksztalcenia
zawodowego,

b)       ramowy plan nauczania,

realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów

Art. 8

1.      Szkola niepubliczna moze uzyskac uprawnienie szkoly publicznej
wymienione w ust. 2, jezeli:

1)      realizuje programy nauczania uwzgledniajace podstawy programowe
wymienione w ust.1 pkt 4 lit. a),

2)      stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjatkiem
egzaminów wstepnych,

3)      prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania ustalona dla szkól
publicznych,

4)      w przypadku szkoly zawodowej - ksztalci w zawodach okreslonych w
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1,
albo w innych zawodach za zgoda Ministra Edukacji Narodowej,

5)      zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiazkowych posiadajacych
kwalifikacje okreslone dla nauczycieli szkól publicznych.

a teraz podaj mi adres szkoly nauczajaca szeroko pojeta sztuke webmasteringu

Maciek

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Białośliwie - Kolej Powiatowa ?

Krzysztof Wieczór <wiecz@kolej.pasjo.netnapisał(a) w artykule
<88hpfi$6u@sunsite.icm.edu.pl...


Czy Białośliwie stanie się Koleją Powiatową ?


Zbankrutuje to szybko jesli nastawia sie na regularne kursy


Czy lokalne systemy wąskotorowe mają szansę na przejęcie ich eksploatacji
przez Powiaty ?


Raczej nie uchwały uchwałami a rzeczywistość i tak inna
Waskotorówka ze Zmigrodu do Sulmierzyc prowadziła przez lasy i stawy
milickie Jechałem w 1989 MBxd1 mimo kiepskiej szlakowej miało to swój
urok.PKP 15 wrzesnia 1991 wypierdoliło osobówke towarowy w 1985
Była to jedyna wask na Dolnym Slasku nie liczac jakis tam pozostałosci
Sieniawka-Hermanice-Frydlant co i tak dawno nie istniało
W Zmigrodzie zatrzymuja sie pociagi posp. i na wakacje mogła to byc
niezla atrakcja turystyczna jednak W 1993 wszystkie ,,ekspnaty''
z Trzebnicy zostały przetransportowane do Zmigrodu i tam na normalny tor
i do chuty Lyd przyciagał po koleji taki lok do odsniezania stare wagony do
przewozu drewna jeden kryty Mbxd2 i inne i do huty Tor wask w okolicach
Osieka rozkradli ludzie reszte rozebrała gmina przy pomocy brygady do
łatania
dziur w asfalcie Z małej szopki zrobili sklep z czesciami
W Trzebnicy w dawnej szopie jest bydło rogate .Byłem w padzierniku
Wchodze dalej po tym błodcie jak tory szły  a tu MUUU
TRZebnica Gaj zadbych pozostałosci jedynie krzaki
W Sułowie ostał sie napis i budka chyba ze wzgledu na zamiłowanie
tamtejszego mieszkanca do przeszłosci kolejowej
Odcinek Przodkowice-Trzebnica nalezło rozebrac bo prowadził koło trasy
nr 5 i nie nadawł sie do celów turystycznych natomiast reszta mogła sie
przydac mimo to rozwalono wszystko co sie rozwalic dało
Na tym przykładzie widac jaki los czeka waski tor w oczekiwaniu na
restytucje gminnych czy tez powiatowych koleji waskotorowych


Czy linie wąskotorowe są jednak już przeszłością kolei lub tylko
skansenem
turystycznym ?


Tylko skansenem Turystycznym


Czy przeznaczeniem zabytkowego taboru wąskotorowego jest tylko składnica
złomu ?


Przykre ale prawdziwe

Renul

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Jak-141
Wszystkie dane podaje za P. Butowskim:

Adam Lagoda napisał(a) w wiadomo ci: <37DE23F2.1E52@altkom.com.pl...


Hmm, generalnie koncepcja niby ta sama,


tak roznica miala byc naddzwiekowa predkosc


. Pierwsze proby chyba w polowie lat
80-tych na CVBG Kiev (albo ktoryms tej klasy)


Pierwszy lot 9 marca 1987. Proby na Admirale Gorszkowie (ex Baku) rozpoczely
sie 26 wrzesnia 1991

, byl przewidziany jako nastepca


Jak 36/38 na rosyjskie lotniskowce stovl. W zwiazku z wycofaniem calej
klasy
zostanie prototypem.


zbudowano 4 prototypy Jak-41M. Jeden do prob statycznych, drugi do prob
naziemnych zespolu napedowego, dwa do lotow.

Wyposazenie elektroniczne adekwatne do epoki - radar


zdaje sie ze klasyczny, zasieg do celow klasy mysliwiec 70km, do pociskow
45km. Naprowadzanie pojedyncze, uzbrojenie malego/sredniego zasiegu (takie
jak
na pierwszych Mig29/Su27)


Jeszcze przed pierwszym lotem Jak-41 zazadano przeksztalcenia go w samolot
wielozadaniowy. Prototyp przerobiono i oznaczono Jak-41M. System uzbrojenia
zblizony do MiG-29M. Rakiety p-p R-77, R-27, R-73
p-z Ch-31A, Ch-31P, Ch-35, Ch-58, Ch-25MP. oprocz tego bomby, zasobniki z
dzialkami, npr.


. Predkosc max ok. 1.2Ma (pierwszy vtol 1Ma).


W lotach osiagnieto 1400 km/h. Planowany 1800 km/h ale lotow na probe
maksymalnej predkosci nie wykonywano.


Zasieg
w granicach 1000-1200km (porownywalny z Harrierem),


650 km na malej i 1400 km na duzej wysokosci. Promien dzialania z 2000 kg
uzbrojenia 690 km.


lat technologii. Pierwsza prezentacja w 93, albo na MAPO albo na


Farnborough.

Po raz pierwszy model i film pokazano w Paryzu w 1991. Samolot po raz
pierwszy pokazany w Faranborough we wrzesniu 1992

Przemek

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Jak-141


"Przemysław Gurgurewicz" wrote:
Wszystkie dane podaje za P. Butowskim:

Adam Lagoda napisał(a) w wiadomo ci: <37DE23F2.1E52@altkom.com.pl...

| Hmm, generalnie koncepcja niby ta sama,

tak roznica miala byc naddzwiekowa predkosc

| . Pierwsze proby chyba w polowie lat
| 80-tych na CVBG Kiev (albo ktoryms tej klasy)

Pierwszy lot 9 marca 1987. Proby na Admirale Gorszkowie (ex Baku) rozpoczely
sie 26 wrzesnia 1991

, byl przewidziany jako nastepca
| Jak 36/38 na rosyjskie lotniskowce stovl. W zwiazku z wycofaniem calej
klasy
| zostanie prototypem.

zbudowano 4 prototypy Jak-41M. Jeden do prob statycznych, drugi do prob
naziemnych zespolu napedowego, dwa do lotow.

Wyposazenie elektroniczne adekwatne do epoki - radar
| zdaje sie ze klasyczny, zasieg do celow klasy mysliwiec 70km, do pociskow
| 45km. Naprowadzanie pojedyncze, uzbrojenie malego/sredniego zasiegu (takie
jak
| na pierwszych Mig29/Su27)

Jeszcze przed pierwszym lotem Jak-41 zazadano przeksztalcenia go w samolot
wielozadaniowy. Prototyp przerobiono i oznaczono Jak-41M. System uzbrojenia
zblizony do MiG-29M. Rakiety p-p R-77, R-27, R-73
p-z Ch-31A, Ch-31P, Ch-35, Ch-58, Ch-25MP. oprocz tego bomby, zasobniki z
dzialkami, npr.

| . Predkosc max ok. 1.2Ma (pierwszy vtol 1Ma).

W lotach osiagnieto 1400 km/h. Planowany 1800 km/h ale lotow na probe
maksymalnej predkosci nie wykonywano.

| Zasieg
| w granicach 1000-1200km (porownywalny z Harrierem),

650 km na malej i 1400 km na duzej wysokosci. Promien dzialania z 2000 kg
uzbrojenia 690 km.

| lat technologii. Pierwsza prezentacja w 93, albo na MAPO albo na
Farnborough.

Po raz pierwszy model i film pokazano w Paryzu w 1991. Samolot po raz
pierwszy pokazany w Faranborough we wrzesniu 1992

Przemek


Zgadza sie, pisalem z pamieci :)
Niby roznice niewielkie, ale sa...

Pozdrawiam, Gloom

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Wieże wtc i budynek wtc 7 zbużone od dołu bombami thermite?


kama wrote:
Po prawdzie sama nie wiem, tylko tyle co na tej stronce. Myślałam, że tutaj
znajdę kogoś, kto zna tego typu bombę i cokolwiek blizszego o niej powie. Nie
ukrywam, interesuje mnie dlaczego to co pozostało z kompleksu WTC wygladało jak
pogorzelisko, a nie jak rumowisko? Dlaczego runął WTC 7 oraz skąd 16 września
1991r i  przez wiele dni jeszcze akurat pod WTC 7 był najwiekszy żar, z całego
kompleksu? oraz w ogóle skąd ten żar, który spopielił konstrukcje bydynków
kompleksu WTC? bo chyba nie z paliwa boeingów? Myśłałam, że wyjaśnia to użycie
thermite bomb.


Po polsku tego rodzaju materiał nazywa się "termit" i nie jest on wybuchowy tylko
zapalający. Jest to mieszanina tlenku żelaza czyli zwykłej rdzy oraz pyłu aluminiowego.
Jedyną niedogodnością jest konieczność użycia żródła wysokiej temperatury do
zapłonu mieszaniny, a temperatura palenia osiąga 3000 st. C co powduje termiczny
rozkład wody ewentualnie użytej do gaszenia i podsycanie spalania. Ponieważ może
on służyć do spawania szyn kolejowych to ta możliwość mogła by być wytłumaczeniem
zapadnięcia się stalowych rdzeni obydwu wież WTC. Termit nie wymaga żadnych
specjalnych opakowań, nawet nie jest zbytnio wybredny pod względem wilgotności
otoczenia. Ponieważ z wyglądu termit przypomina materiał budowlany mógł zostać
wniesiony do obydwu wież w dowolnej ilości podczas remontu albo jakiejkolwiek
przebudowy. Zwykły worek "cementu" może być zamaskowaną termitową bombą
zapalającą zdolną do przepalenia na przestrzał kilku kondygnacji budynku.
Reszta na WikiPedii : http://pl.wikipedia.org/wiki/Termit_(technika)

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Zolnierze IV RP - SB
pl.pregierz.getSenderByName("*Sanctum Officium*").quote();


"Michał Gancarski" <wysyisb@-spamywasz-przegrywasz-.tlen.plwrote in
message | Dnia Sun, 28 Oct 2007 22:18:42 +0100, Mateusz Ludwin napisał(a):

| [...]

| No :

| Teraz, kiedy UPR przerżnął wybory, nie będą już mogli dalej tego ukrywać
:

| Czekaj, czekaj ale ja o tym mówię:

| http://www.merlin.com.pl/frontend/browse/product/1,419127.html

| Dostępne od dość dawna :-)

Raport był tajny do 2005. Tak chroniono interes SB.


"2 sierpnia 1989 r. została powołana Komisja Nadzwyczajna do Zbadania
Działalności MSW - efektem jej prac był tzw. Raport Rokity. Przez
czternaście lat pojedyńcze zachowane egzemplarze sejmowego druku nr 1104 z
dnia 26 września 1991 roku stały się niemal białymi krukami"
     ^^^^^^^^^^^^^^^^

"W wyborach parlamentarnych w Polsce w 1991 roku do Sejmu wprowadzono trzech
                                     ^^^^^^
posłów: Janusza Korwin-Mikkego (z Poznania), Lecha Pruchno-Wróblewskiego (z
Warszawy) i Andrzeja Sielańczyka (z Katowic). W trakcie kadencji do koła
poselskiego UPR dołączył poseł Antoni Dzierżyński (z Legnicy). "

"Rząd Jana Olszewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana
Olszewskiego powołany 23 grudnia 1991 przez pierwszy w III Rzeczypospolitej
                      ^^^^^^^^^^^^^^^
wybrany w wolnych wyborach Sejm I kadencji."

Nigdy nei głosujcie na UPR - apeluję! Patrzcie do czego doprowadziły rządy
tych ludzi.

Będziesz miał ze mną twardy orzech do zgryzienia, Sanctum.
Postaram się doprowadzić do tego, żeby NIKT z tej grupy nie zagłosował na UPR.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Zolnierze IV RP - SB


"Mateusz Ludwin" <n@spamuj.orgwrote in messagepl.pregierz.getSenderByName("*Sanctum Officium*").quote();

| "Michał Gancarski" <wysyisb@-spamywasz-przegrywasz-.tlen.plwrote in
| message | Dnia Sun, 28 Oct 2007 22:18:42 +0100, Mateusz Ludwin napisał(a):

| [...]

| | No :

| | Teraz, kiedy UPR przerżnął wybory, nie będą już mogli dalej tego
ukrywać
| :

| Czekaj, czekaj ale ja o tym mówię:

| http://www.merlin.com.pl/frontend/browse/product/1,419127.html

| Dostępne od dość dawna :-)

| Raport był tajny do 2005. Tak chroniono interes SB.

"2 sierpnia 1989 r. została powołana Komisja Nadzwyczajna do Zbadania
Działalności MSW - efektem jej prac był tzw. Raport Rokity. Przez
czternaście lat pojedyńcze zachowane egzemplarze sejmowego druku nr 1104 z
dnia 26 września 1991 roku stały się niemal białymi krukami"
     ^^^^^^^^^^^^^^^^

"W wyborach parlamentarnych w Polsce w 1991 roku do Sejmu wprowadzono


trzech
                                      ^^^^^^

Wybory odbyły się 27 października 1991.


posłów: Janusza Korwin-Mikkego (z Poznania), Lecha Pruchno-Wróblewskiego
(z
Warszawy) i Andrzeja Sielańczyka (z Katowic). W trakcie kadencji do koła
poselskiego UPR dołączył poseł Antoni Dzierżyński (z Legnicy). "

"Rząd Jana Olszewskiego – gabinet pod kierownictwem premiera Jana
Olszewskiego powołany 23 grudnia 1991 przez pierwszy w III
Rzeczypospolitej
                      ^^^^^^^^^^^^^^^
wybrany w wolnych wyborach Sejm I kadencji."

Nigdy nei głosujcie na UPR - apeluję! Patrzcie do czego doprowadziły rządy
tych ludzi.


O czym ty piszesz?


Będziesz miał ze mną twardy orzech do zgryzienia, Sanctum.
Postaram się doprowadzić do tego, żeby NIKT z tej grupy nie zagłosował na


UPR.

Na szczęście masz tu opinię kretyna :-)

MK

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Pania dyrektor liceum lubelskiego


On Sat, 17 Dec 2005 22:16:25 +0100, Cezar Matkowski wrote:
Jaszyn wrote:
| obowiazku chodzenia do szkoly sredniej tez nie ma. :-)  Takie zasrane
| prawo. :-)

A od kiedy znieśli obowiązek edukacyjny do lat 18?


To nie jest dokładnie tak. Cytuję:

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia
gimnazjum, *nie dłużej* jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Na wniosek
rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną
dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu
dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i
gimnazjum, publicznych albo niepublicznych. Po ukończeniu gimnazjum
obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej albo
niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej albo w formach pozaszkolnych.
Za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również
udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
Prowadzenie szkół podstawowych należy do zadań własnych gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Dz.U. Nr 67, poz.329, z
1996 r.

link - choćby
http://www.bip.kowary.pl/x.pro/ModArticles/ShowCategories/art869784291/

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Straż ochrony lasu


"Krzysztof Wacławek" wrote:
(...)
Od czasu Ustawy o Lasach z dn. 28 września 1991 roku
(szkołę kończyłem w 1992 i wtedy już w RDLP Szczecin ;-))) )


A ja w 1990 w OZLP Szczecinek ;-)

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: alkohol + dokumenty + 18
Czy legitymacja szkolna jest dokumenten.
    Jak najbardziej legitymacja jest dokumentem, jesli Cie zlapia na
podrobionej legitymacji to mozesz miec ten sam wyrok co za  lewy paszport
czy dowód osobisty. Niestety sprzedawca teroretycznie moze odmówic Ci
sprzedazy alkocholu nie pamietam juz artykulu który to reguluje ale jest tam
mowa o tym ze jezeli nie jest pewna czy dokument jest prawdziwy to moze nie
sprzedac.
    W tej sytuacji jest jak z prawkiem jak zrobisz czekasz miesiac na
dokument czyli masz prawko ale nie masz papierka jak cie policja zlapie to
najwyzej dostaniesz mandat za jazde bez dokumentów a tu poprostu sprzedawca
nie sprzedal alkocholu.

    P.S
A wniosek o dowód osobisty sklada sie miesiac przed 18 urdzinami i nie ma
problemu bo na 18 z rególy ma sie papierek....


| to po co sie ja produkuje ?
Legitymacja potwierdza to, ze jestes uczniem

| teoria ze znizkami na mpk nie jest sluszna - bo kazdy kto jest
niepelnoletni
| ma obowiazek nauki, a tym samym zyskuje prawo do znizki
Jest sluszna

Art. 15. 1. Nauka jest obowiazkowa do ukonczenia 18 roku zycia.
2. Obowiazek szkolny dziecka rozpoczyna sie z poczatkiem roku szkolnego w
tym roku kalendarzowym, w którym dziecko konczy 7 lat, oraz trwa do
ukonczenia gimnazjum, nie dluzej jednak niz do ukonczenia 18 roku zycia.
(USTAWA z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr
67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz.
943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz.
136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.
1268
i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z
2002
r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz.
1683
oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65))
http:///www.prawo.vulcan.pl

Tak wiec na gimnazjum mozesz zakonczyc swoja edukacje.

Pozdrawiam
Pooh


Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Leningrad - Petersburg


Stefan Siudalski wrote:
 W którym roku Lenina zastąpił Pioter?


6 września 1991

KG

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Leningrad - Petersburg


Stefan Siudalski wrote:
|  W którym roku Lenina zastąpił Pioter?

6 września 1991


Dzięki - juz  w czerwcu 1991 sami mieszkańcy  mówili o swoim mieście Saint
Petersburg
SJS

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: pytanko
http://www.icpnet.pl/~barnaba/1.jpg
ciekaw jestem kto mi powie co się działo 15 lutego 1994  i 17 września 1991
roku..... bo ja nie
wiem:)
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: praktykant w firmie...
Nikiel ;-) napisał(a):

| Dostalem pytanie od osoby chodzacej do technikum "elektrycznego" czy
| moze u mnie odbyc (chyba 2 tygodniowe) praktyki zawodowe. Ja tam
| Śmiało, zgódź się, a pomożesz młodzieńcowi.:-) Nie zawierasz z nim
| żadnej umowy,  ani ze szkołą też nie. Praktykant ma obowiązek prowdzić
Cos mi się zdaje, że to nie takie proste. Ztcp to tak ze 2-3 lata temu
wszedł przepis, że aby przyjąć kogoś na praktyki, to trzeba przejść
specjalny kurs (albo mieć przygotowanie pedagogiczne).


Dzieki za naprowadzenie, znalazlem cos takiego:
Art.70 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
1. Praktyczna nauka zawodu moz e odbywa c sie  (...) u pracodawców (...)
4. Minister (...) okresli w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych (...) a
takze w innych podmiotach wymienionych w ust. 1 (czyli u pracodawcow, ciach)

Tak wiec odnalazlem :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002
r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 października 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu
z ktorych wynika iz powinienem posiadac:
- co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać,
przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs
pedagogiczny
- jesli nie tytul mistrza, to "odpowiednie wyksztalcenie w danej
dziedzinie" (nie chce tutaj calego rozporzadzenia przepisywac, ogolnie
wiadomo o co chodzi) oraz  to przygotowanie pedagogiczne lub ukończony
kurs pedagogiczny.

Wszystkie pozostale warunki spelniam, poza tym nieszczesnym kursem
pedagogicznym.. ;/ Chyba bedzie trzeba chlopakow zasmucic...

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: zdazenie z grzybobrania - wezwanie na komisariat

Można jakieś szczegóły tej "ustawy o lasach"? Jakiś DZ.U albo ładny link?


USTAWA
z dnia 28 września 1991 r.
o lasach.
Dz.U.00.56.679 - tekst
Dz.U.00.56.679
2000-11-17 zm.Dz.U.00.86.958
2001-03-30 zm.Dz.U.00.120.1268

tekst ujednolicony zapewne wisi na witrynie mśrodowiska.
Art. 29.
1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast
drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.
Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

1a. Jazda konna w lesie dopuszczalna jest tylko drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego.

2. Postój pojazdów, o których mowa w ust. 1, na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.

3. Przepisy ust. 1 oraz art. 26 ust. 2 i 3, a także art. 28, nie dotyczą wykonujących czynności służbowe lub
gospodarcze:
1) pracowników nadleśnictw,
2) osób nadzorujących gospodarkę leśną oraz kontrolujących jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
3) osób zwalczających pożary oraz ratujących życie lub zdrowie ludzkie,
4) funkcjonariuszy Straży Granicznej chroniących granicę państwową oraz funkcjonariuszy innych organów odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) osób wykonujących czynności z zakresu gospodarki łowieckiej oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych na obszarach
leśnych,
6) właścicieli lasów we własnych lasach,
7) osób użytkujących grunty rolne położone wśród lasów,
8) pracowników leśnych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań
naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody,
9) wojewódzkich konserwatorów przyrody oraz pracowników Służb Parków Krajobrazowych,
10) osób sporządzających plany urządzenia lasu, uproszczone plany urządzenia lasu lub inwentaryzację stanu lasu, o
której mowa w art. 19 ust. 3.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Normy: Las
moze w ustawie o lasach?

USTAWA

z dnia 28 września 1991 r.

o lasach.*
(tekst jednolity)

(Dz. U. 91.101.444)

----------------------------------------------------------------------------
----
* ostatnia zmiana z dnia 25 maja 2003 r. Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
krajowych. (Dz.U. 03.80.721 z dnia 10 maja 2003 r.)

----------------------------------------------------------------------------
----

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów
leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami
środowiska i z gospodarką narodową.

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do lasów, bez względu na formę ich
własności.

Art. 3. Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

  1)  o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną
(uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo
jej pozbawiony:
    a)  przeznaczony do produkcji leśnej lub
    b)  stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego
albo
    c)  wpisany do rejestru zabytków,
   2)  związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb
gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie
podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także
wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.
i tak dalej
www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html
http://www.mos.gov.pl/1akty_prawne/ustawy/91.101.444.shtml

pozdrawiam
W

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Religia w szkole
ebed <ebed_mel@wp.plnapisał(a):


Czy ktoś mógłby mi autorytatywnie i wyczerpująco wyjaśnić, czy ja, jako
rodzic dziecka, które nie chce chodzić na naukę religii katolickiej w
szkole mam OBOWIĄZEK złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie?
Słyszałem, że nie muszę tego robić.
Ceniłbym sobie podanie nie tylko konkretnego przepisu, który zwalnia mnie
z tego obowiązku ale również jego treść.


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz.
753)

obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć
przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź
rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

..............

Z przepisu wynika, że to rodzice, którzy chcą posyłac dziecko na religię,
muszą wyrazić wolę w tej sprawie.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Oszolomstwo Balecerowicza UW i SLD
Bałagan w Ministerstwie Finansów i bankowości
Balcerowicz, jako wicepremier i minister finansów, był szczególnie mocno odpowiedzialny za niebywały bałagan w podlegającym mu resorcie. Jakże wymowne pod tym względem i szokujące zarazem były informacje zawarte w zamieszczonym 18 sierpnia 1991 r. w "Tygodniku Gdańskim" wywiadzie z dyrektorem Anatolem Lawiną, wysokim urzędnikiem Najwyższej Izby Kontroli. Powiedział w nim m.in.: "Najdramatyczniejsze i najbardziej niebezpieczne jest - używając języka więziennego - dojście do 'przekrętów' finansowych i to na wielką skalę. Tak jest w bankach, przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, w Ministerstwie Współpracy z Zagranicą. A Ministerstwo Finansów? Nie znam żadnej sprawy, która by była tam rzetelnie udokumentowana i załatwiona... Ministerstwo Finansów robi wszystko, by zatuszować sprawę nadużyć i bałaganu".
Kierownictwo resortu finansów z L. Balcerowiczem na czele było bezpośrednio odpowiedzialne za fatalne zaniedbania w funkcjonowaniu systemu bankowego, który już w 1989 r. powszechnie oceniano jako skandaliczny (por. np. wywiad z prof. Antonim Kuklińskim dla "Życia Warszawy" z 9 grudnia 1989 r.). Co więcej, sam wicepremier Balcerowicz dawno przyznał, że "system bankowy jest przedmiotem uzasadnionej krytyki". Potem jednak minęły miesiące, wreszcie rok, a potem znów kolejne miesiące bez naprawy tego fatalnego systemu, aż wreszcie doszło do afery Art. B, która obnażyła wszystkie skutki opóźnienia reformy bankowości polskiej.
Przypomnijmy tu tak zapomniany dziś fakt, że w 1991 r., pod koniec gospodarczej dyktatury Balcerowicza, powszechnie mówiono o jego odpowiedzialności za fatalny stan funkcjonowania systemu bankowego. W tej prawie z ostrą krytyką pod adresem ministra finansów wychodzili nawet czołowi liberałowie z partii Jana Krzysztofa Bieleckiego. Warto choćby przypomnieć, co mówił wówczas na temat Balcerowicza obecny przywódca PO Donald Tusk. Otóż, wypowiadając się w imieniu KLD w początkach 1991 r., Tusk stwierdził, że liberałowie mają obiekcje do działalności Balcerowicza jako "ministra finansów, zwłaszcza z powodu dysfunkcjonalości systemu bankowego" (!) (cyt. za: T. Roguski "Liberałowie liczą na sukces", "Rzeczpospolita", 4 września 1991 r.). Dziś ten sam Tusk dosłownie idzie w zaparte, by wybronić wszelkie przejawy działań Balcerowicza.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: w III RP UOP fałszowało esbeckie teczki!!
A tu są fakty:
" IV

Należy wskazać, że w roku 1989 i 1991 dokonano w MSW sprawdzeń pod kątem
współpracy określonych osób z SB, mimo braku ku temu prawnego umocowania.
Sprawdzenia pod kątem współpracy z SB osób ubiegających się o miejsca w
parlamencie podczas wyborów "czerwcowych" przeprowadzono na przełomie kwietnia i
maja 1989 roku ? objęły one około 7000 osób, sprawdzeń dokonywano tylko na bazie
informacji zawartej w kartotece ogólnoinformacyjnej (tak właśnie sprawdzano czy
dany kandydat na posła bądź senatora był kiedykolwiek w zainteresowaniu Sb, MO,
WSW, Dep. I czy innych jednostek operacyjnych).

Po raz drugi sprawdzenia, tym razem tzw. pełnego (rozszerzone o kartotekę Dep.
I) dokonano po wyborach czerwcowych (1989 ? przyp.m.), prawdopodobnie na
podstawie tzw. listu "Dankowskiego" (26.06.1989r.) wtedy odnotowywano na kartach
kartoteki ogólnoinformacyjnej osoby wybrane do sejmu-senatu, (poprzez
stemplowanie literą "P" lub "S"). Następnym krokiem było sprawdzenie czy te
osoby, które figurowały w kartotece ogólnoinformacyjnej były rejestrowane w
Kartotekach Aktualnych i Wyeliminowanych Zainteresowań SB i MO Wydziału I Biura
"C" MSW (kartoteki i archiwum). Wtedy wszystkie osoby zarejestrowane w w/w
kartotece, niezależnie od kategorii, czyli bez względu na to, czy był to TW, KO
lub ZO, były wyrejestrowywane, poprzez wyjmowanie kart z kartotek i odkładane na
"bok". Odbywało się to wbrew przepisom mówiącym o funkcjonowaniu kartoteki Wydz.
I Biura "C" MSW i na polecenie zwierzchników wydawane ustnie. Wiadomo, że te
czynności wykonywali bardzo zaufani pracownicy w Biurze "C" MSW. Utworzono w ten
sposób, której los po dziś dzień jest nieznany. Sprawdzenia przed ostatnimi
wyborami do Sejmu i Senatu rozpoczęto w końcu sierpnia bądź w początku września
1991 roku i objęto nimi 7000 osób.
VI

Konkluzją przedstawionych wyżej faktów i zastosowanych metod badawczych jest:

1. przedstawiony zbiór danych nie wyczerpuje zapisów archiwalnych istniejących w
okresie przed akcją niszczenia akt,

2. istnieją dalsze możliwości badawcze mogące dać rezultat w postaci poszerzenia
podmiotowego powyższego zbioru.
źródło: Wydawnictwo "S" "Tajni współpracownicy ? dokumenty". "

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: fajny artykuł o lustracji i bolszewizmie rządzącym
12.04.1991 roku Nadzwyczajne zgromadzenie Akcjonariuszy podwyższono kapital
spółki o kolejną kwotę, tym razem o 15 mld 400 mln starych złotych czyli o 1 mln
540 tyż zł obecnych, co daje kapitał 3 mln 656 tyś. zł.

Jednoczesnie odchodzą:
- Maciej Zalewski z Yarządu (był prezesem)
- Lech Kaczyński z Rady Nadzorczej

Powołano:
- Marcina Oblickiego do Zarządu - dziś Marcin Oblicki jest dyrektorem Skarbca
PLL LOT
- Stefana Bakira Assanowicza do Rady Nadzorczej, obecnie prezez zarządu jednego
z Budimexów Wtedy Budimex był firmą państwową)

Z Onetu:
Co łączyło wtedy Jarosława Kaczyńskiego i Macieja Zalewskiego, a także Lecha
Kaczyńskiego, Jacka Maziarskiego, Józefa Orła, Andrzeja Urbańskiego, Marka
Dziubka i Edmunda Krassowskiego? Odpowiedź pozornie wydaje się prosta - praca w
Kancelarii Prezydenta RP, parlamencie, a przede wszystkim zaangażowanie w
Porozumienie Centrum. Jest jeszcze jeden punkt wspólny. Wszyscy ci panowie byli,
członkami rady nadzorczej, zarządu lub akcjonariuszami spółki akcyjnej Telegraf.
Jarosław Kaczyński objął 225 akcji wartych 22,5 mln złotych, zaś Maciej Zalewski
objął 110 akcji imiennych i 1025 akcji zwykłych na łączna sumę 113,5 mln
złotych. Spółka została powołana po to, aby wydawać pismo o tej samej nazwie,
jednak handlowała napojami, obuwiem sportowym oraz papierosami. Jednak
największe wątpliwości wzbudziło nadzwyczaj szybkie pomnożenie się kapitału
zakładowego spółki - od 28 września 1991 roku - daty założenia spółki, do lipca
1991 roku, czyli w przeciągu niecałych 10 miesięcy, kapitał zakładowy wzrósł 144
razy, sięgając kwoty 36 560 000 000 złotych. Kurier Polski poinformował, że w
chwili założenia spółki w jej radzie nadzorczej zasiadali Jarosław i Lech
Kaczyńscy (senatorowie i ministrowie stanu w kancelarii Lecha Wałęsy), prezes
zarządu głównego Porozumienia Centrum Jacek Maziarski, redaktor naczelny
związanego z PC dziennika Express Wieczorny Krzysztof Czabański. Prezesem spółki
w momencie założenia był Maciej Zalewski, w 1991 roki minister w kancelarii
prezydenta Lecha Wałęsy. W skład zarządu weszli także Józef Orzeł oraz Andrzej
Urbański - publicyści Tygodnika Solidarność i działacze PC. Prezesem Telegrafu w
momencie publikacji artykułu w Kurierze Polskim był Marcin Oblicki. Jeszcze o
nich usłyszymy - wypłyną, a Zalewski - pierwszy do ułaskawienia przez prezydenta.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Kosowo - najczarniejsza karta w historii UE. :o/
qqazz napisał:

> Jacy Kosowianie? Taż to Albańczycy, ludność napływowa, to tak jak byś np.
> wołyńskich Żydów sprzed 1939 zaczął nazywać Wołynianami.

Kosowianie to mieszkańcy Kosowa, tak samo jak Belgowie to mieszkańcy Belgii czy
Szczecinianie to mieszkańcy Szczecina.

> Baskowie też chętnie wezmą pełna odpowiedzialnośc za swoja decyzję

Z tego co pamiętam, to Baskowie mają swój parlament oraz prezydenta, a większość
z nich wcale do niepodległości się nie pali. Zadowoleni są z dość szerokiej
autonomii.

> ale nie wydaje mi sie aby albańscy mieszkańcy Kosowa byli w pełni
> odpowiedzialni, spora część establishmentu wywodzi sie tam ze
> srodowisk przestępczych, a niszczenie wszelkich przejawów kultury
> Serbskiej (m.in. niszczenie zabytkowych cerkwii), łącznie z mordami
> na Serbach wyznaczają w pewien sposób standardy tej
> "odpowiedzialności" moim zdaniem podobnej do "odpowiedzialności"
> Talibów w czasie ich rządów w Afganistanie.

Konflikty towarzyszące jeszcze nie zakończonemu rozpadowi Jugosławii owocowały
wieloma zdarzeniami godnymi potępienia. Jednak nie są one dla mnie powodem, aby
odmawiać niepodległości tej czy innej społeczności.

Dla przypomnienia:

25 czerwca 1991 - Słowenia i Chorwacja proklamowały niepodległość
8 września 1991 - niepodległość ogłosiła Macedonia
5 kwietnia 1992 - niepodległość ogłosiła Bośnia i Hercegowina
3 czerwca 2006 - Czarnogóra proklamuje niepodległość

S.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Działacze PO wyprowadzili z partii pieniądze?
Naqjbardziej przestępcza formacja eksterminująca gospodarczo Polskę.
Wraz z swoim guru Balcerowiczem ,kłamiącym w żywe oczy.

Słaba pamięć Balcerowicza czy celowe oszustwo?

Balcerowicz: Nie skłamałem, pomyliłem formalne funkcje
Tak jak nie finasował swojej fundacji za nasze środki.
(PAP,)
Prezes NBP Leszek Balcerowicz poinformował, że omyłkowo nie potwierdził swojego
członkostwa w Radzie Fundacji Centrum Analiz Społeczno Ekonomicznych (CASE)
podczas przesłuchania przez komisją śledczą ds. PZU w czerwcu 2005 r.Oświadczenie w tej sprawie opublikował NBP w poniedziałek.

Stwierdzenie nieprawdy przed komisją zarzucił prezesowi NBP piątkowy "Nasz
Dziennik", a w poniedziałek komisja śledcza ds. banków i nadzoru bankowego
zdecydowała, że wystąpi do Krajowego Rejestru Sądowego o przekazanie jej
dokumentów dotyczących członkostwa Balcerowicza w radzie CASE. Posłowie chcą
porównać zapis w rejestrze z zeznaniem Balcerowicza z 10 czerwca 2005 r.

Balcerowicz, jak napisał w oświadczeniu, pomylił swoje "formalne role", jakie
pełnił w tym instytucie. Stało się tak dlatego - tłumaczył - że jego funkcja
członka rady nie wiązała się w praktyce z uczestnictwem w spotkaniach rady. Z
tytułu tego nie pobierał też wynagrodzenia. Dlatego odpowiadając na pytanie
posłów zaprzeczył jakoby do rady należał.

"Nietrafnie przypisałem sobie formalną funkcję założyciela instytutu badawczego
CASE, podczas gdy byłem tylko jednym z inicjatorów jego powstania w sensie
faktycznym. Jednocześnie nietrafnie odpowiedziałem na pytanie dotyczące mojego
formalnego członkostwa w radzie CASE" - podkreślił szef NBP.

Balcerowicz napisał ponadto, że nie sprawdził swojego formalnego statusu w CASE,
ponieważ nie pytano go o to w trakcie prac komisji. "Uznawałem wówczas (i nadal
uznaję), że moje zaangażowanie w instytutach naukowych w żaden sposób nie
łączyło się z tematami, którymi zajmowała się tamta komisja" - zaznaczył.

CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych to fundacja naukowa, która działa
od września 1991 roku. Jest prywatną instytucją, prowadzącą badania w zakresie
transformacji, integracji europejskiej oraz gospodarki światowej. Celem Fundacji
jest rozwijanie wiedzy o gospodarce oraz wspomaganie badań naukowych w tej
dziedzinie.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Awantura po wyborze nowego dyrektora IV LO
USTAWA


z dnia 7 września 1991 r.


o systemie oświaty


(tekst jednolity)
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;
kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy
rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu
się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi
warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji,
tolerancji, sprawiedliwości i wolności.


Rozdział 1


Przepisy ogólne


Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do
kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki,
odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;...
Proponowałbym p. Prezydencie poczytanie ustaw.
>"Nie mogę też pozwolić na to, by o wyborze dyrektora decydowali rodzice czy
pracownicy szkoły"
no tak lepiej niech decydują układy koleżeńsko-partyjne Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Rząd zgodził się na zmiany w ustawie o szkole
1. Amnezja cz trudności z piasniem ze zrozumiem -"a to jeszcze dodatkowy minus - dzieci w fazie dochodzenia szkolnego, np. o
pobicie, teraz drwiaco zadaja - "Pokazcie mi na kamerze! Bo ja nic nie
zrobilem". No a na dysku komputera systemu monitorujacego - nic ni ma.... Wiec
kto sie smieje wowczas panie Giertych? Tak - to z pana sie wowczas taki brzdac
nabija."
2.Defincja z głowy czy z przespanych wykładów. ZgodDefinicjanie z twoją definicją opisałeś sądy, prokuraturę i prawo.pl.wikipedia.org/wiki/
3.Właśnie, przeszkoleni pracownicy dzieciaku.Drugi raz piszę, w czy problem.
4.Totalna bzdura. Każda teoria pedagogiczna w mniejszym lu większym stopniu nie jest do zrealizowania. Tak jak pełen nadzór i pełne zrealizowanie misji przez nauczycieli.
5.Czyzby zaćmienie. Tłumaczę Ci,że dorosłe zycie nie będzie usłane różami i dzieci trzeba do niego przygotować.
"ze dorosly czlowiek podpisuje umowe o prace
i regulamin - DOBROWOLNIE." - realisty stałeś się idealistą?
Sposobem na zaistnienie w szkole ma być strój? Ciekawa teoria.
Pominę bełkot. Chyba jasne.
6.Podstawa pedagogiki? Gdzie, kto,kiedy? Kurs chyba Ci nie wyszedł.
7.Podam ci jeden przykład Szkolne centrum informacji multimedialnej
8."Cioci" chyba przeceniłem twój intelekt.Człowieku rusz głową i poszukaj
9.Z "ustawą" to już blazenada."Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty"www.men.gov.pl/menis_pl/wystapienia_ministra/briefing_071106.php I porszę czytaj ze zrozumieniem.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329) (Zmiana: Dz. U. Nr 106, poz. 496). (plik.zip)jak widzisz istnieje kilkanaście lat. I to wniej zawarte są regulacje o których pisałem. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: czy można wyrzucić ze szkoły 11 letniego świra
Wybacz, ale nie ma.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.2572, ze zmianami)
Art. 15.

Polecam Twojej uwadze.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Dzieci bezrobotnych - wynocha ze świetlicy
Rzecznik Praw Dziecka - prawo tego nie dopuszcza !
Ta sprawa ciągnie się od stycznia 2004 roku. Całość dokumentacji jest na
stronie: republika.pl/swietlica_lodz/.

Poniżej przytaczam jedynie fragmenty listu, który otrzymałem od pana Mirosława
Kaczmarka (Dyrektor Zespołu Badań i Analiz Biura Rzecznika Praw Dziecka, pismo
nr: ZBA/430-27/04/KB z 8 lipca 2004 roku):
"Pozbawienie części uczniów szkoły publicznej prawa do korzystania ze świetlicy
szkolnej byłoby złamaniem jednej z najważniejszych zasad reformy systemu
edukacji - zasady wyrównywania szans edukacyjnych. Zasadnicze znaczenie dla
omawianego problemu posiada treść art. 67.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 września 1991
r. O systemie oświaty (Dz. U. 1996 Nr 67, póz. 329 z późń. zm.) — „Do
realizacji zadań statutowych szkolą publiczna powinna zapewnić uczniom
możliwość korzystania ze świetlicy". Także przepis §7.1 Załącznika Nr 2 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, póz.
624 z późń. zm.) - „Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkołę ze
względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu
do szkoły, szkoła organizuje świetlicę" - nie zezwala na zakaz dostępu do
świetlicy dzieciom, których obydwoje rodzice nie pracują. Przecież ww. rodzice
(prawni opiekunowie), w tym czasie gdy ich dzieci przebywają w świetlicy, mogą
zajmować się poszukiwaniem pracy.

Reasumując uważam, że Dyrektorka opisywanej szkoły po prostu złamała prawo, a
informacje z kuratorium i od rzecznika MENiS świadczą o ich nieznajomości tegoż
prawa. A właściwą interpretację MENiS powinien wydać już dawno.

Pozdrawiam. Paweł Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Dysgrafia a komputery
Tu znajdziesz wszystkie przepisy i ich interpretację:
www.modnopole.pl/dysleksja/dys3.htm
Jedyna nowa zmiana będzie obowiązywała od 1 IX 2006. Dotyczy ona terminu
ważności opinii: do tej pory opinia musiała być wystawiona nie wcześniej niż na
dwa lata przed maturą, od nowego roku ważna będzie opinia wydana nie wcześniej
niż na cztery lata przed terminem egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 października 2005 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) zarządza się, co
następuje:
w § 55:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do
końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i
nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego,
b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:
7a. Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy głębokość zaburzenia
grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza
egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu
maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.
7b. Szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, o których mowa w §
95 ust. 1, uwzględniają indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne
absolwentów, o których mowa w ust. 1. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Jedynkami..
Opinia MEN nt. usprawiedliwień
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 518 w sprawie praw i obowiązków uczniów pełnoletnich

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją Pana Posła Arkadiusza Rybickiego (nr SPS-023-518/06) w sprawie praw i obowiązków uczniów pełnoletnich przedkładam następujące wyjaśnienie:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) nie zawiera przepisów szczegółowo regulujących zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. Ten zakres spraw powinien być uregulowany w statucie szkoły, który zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 7 ustawy o systemie oświaty powinien określać między innymi prawa i obowiązki uczniów.

Pojęcie obowiązków uczniów obejmuje swym zakresem przestrzeganie przez nich dyscypliny w szkole, w tym bieżące uczęszczanie na zajęcia szkolne. Oczywiste jest, że występują sytuacje, kiedy z przyczyn obiektywnych uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach szkolnych. Dlatego też statut szkoły powinien określać przypadki, w jakich nauczyciel uznaje nieobecność ucznia na zajęciach szkolnych za usprawiedliwioną.

Najczęstszym powodem nieobecności, który nie może być kwestionowany przez nauczyciela, jest choroba ucznia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych z innych przyczyn statut szkoły powinien dopuszczać, jako usprawiedliwienie nieobecności ucznia w szkole, oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o przyczynach nieobecności ucznia w szkole, a w przypadku uczniów pełnoletnich także oświadczenie samego ucznia.

Należy wyraźnie podkreślić, że oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, które w przeciwieństwie do zaświadczenia lekarskiego nie są dokumentem urzędowym, podlegają ocenie nauczyciela. Nie każdy z podawanych w oświadczeniach powodów obiektywnie usprawiedliwia nieobecność w szkole.

Zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych nie są tylko kwestią organizacyjną i porządkową. Stanowią element procesu wychowawczego realizowanego przez szkołę względem wszystkich uczniów, także pełnoletnich. Wychowanie w szkole obejmuje również wdrożenie ucznia do sumiennego wywiązywania się z obowiązków, eliminowanie przypadków uchylania się ucznia od ich wykonywania z błahych powodów, odpowiedzialność za składane oświadczenia.

Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Matura Giertycha w Trybunale Konstytucyjnym
Matura Giertycha w Trybunale Konstytucyjnym
Z wokandy Trybunału Konstytucyjnego. 16 stycznia 2007 roku Trybunał rozpozna
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zmian w zasadach
przeprowadzania egzaminu maturalnego wprowadzonych przez ministra Romana
Giertycha rozporządzeniem z dnia 8 września 2006 roku.

www.trybunal.gov.pl/Sprawy/Wokanda/wokanda.htm
Sygnatura: U 5/06
Termin: 16 I, godz. 10.00
Miejsce: Sala rozpraw Trybunału Konstytucyjnego
Wnioskodawca: Rzecznik Praw Obywatelskich

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności:
1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 roku
zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych i załącznika do tego
rozporządzenia z art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o
systemie oświaty oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP;
2) § 4 ust. 1 i 3 rozporządzenia wymienionego w pkt. 1 z art. 9 ust. 1 pkt 3
lit. b - f ustawy o systemie oświaty oraz z art. 2 i art. 70 ust. 4 zdanie
pierwsze Konstytucji RP;
3) § 5 w związku z § 1 pkt 8 - 17 i pkt 19 - 25 rozporządzenia wymienionego w
pkt. 1 z art. 2 Konstytucji RP;
4) § 97 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września
2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach
publicznych z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b - f ustawy o systemie oświaty oraz z
art. 70 ust. 4 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w składzie:
Marian Grzybowski - przewodniczący
Ewa Łętowska - sprawozdawca
Janusz Niemcewicz


Wniosek RPO dostępny jest pod adresem: www.rpo.gov.pl/pliki/1160573633.pdf

Cztery punkty, które będą przedmiotem rozpoznania Trybunału dotyczą:
1) Amnestii maturalnej
2) Nowych zasad zdania matury, dopuszczających niezaliczenie jednego z
egzaminów cząstkowych
3) Tabeli służącej przeliczaniu wyników poziomu rozszerzonego na podstawowy w
2007 roku
4) Terminu wejścia w życie zmian w zasadach egzaminu maturalnego, w
szczególności wprowadzenia rozdzielności obu poziomów egzaminu

/Gdabski Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: dowóz dziecka do szkoły własnym autem - czy można
Przepis ustawy wygląda tak:
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Art. 17. 3a. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b,
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej
szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w
art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym
dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt
1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt
1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem
(burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub
opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają
rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.
Niestety nie mam teraz dostępu do orzecznictwa ale z tego co
Pamiętam wybór środka transportu należał do rodziców – proponuje
zacytować ww przepis i poprosić Gminę o podpisanie umowy. Niestety
sprawy związane z dojazdem nie są załatwiane w trybie decyzji
administracyjnej – co sprawia, że strasznie trudno je zaskarżyć.
Co do podatku:
Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych
USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności
cywilnoprawnych
Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są osoby o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na
rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w
związku ze schorzeniami narządów ruchu, nabywające na potrzeby
własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery,
motocykle lub samochody osobowe.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Pytanie
Według zasięgniętych informacji, konsultant infolinii PFRON uznał, że uczeń studium farmaceutycznego kwalifikuje się na adresata programu Pegaz 2003.
Jednak pracownicy jednego z terenowych oddziałów nie zakwalifikowali tego typy kształcenia, powołująć się na zapis w uchwale: "osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne),które są:
a) uczniami szkół ponadgimnazjalnych,
b) słuchaczami kolegiów,
c) studentami studiów pierwszego stopnia lub studentami studiów drugiego stopnia albo studentami jednolitych studiów magisterskich – prowadzonych przez szkoły wyższe,
d) posiadaczami dyplomu ukończenia studiów wyższych kształcącymi się na studiach podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
e) uczestnikami studiów doktoranckich prowadzonych przez szkoły wyższe lub przez inne jednostki uprawnione do prowadzenia tych studiów na podstawie odrębnych przepisów,
f) studentami uczelni zagranicznych,
g) studentami odbywającymi staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej,pobierającymi naukę w systemie stacjonarnym lub naukę w systemie niestacjonarnym." w którym nie ma mowy o studium.

Jednakże Art. 9 pkt. 3 ppkt. g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty mówi, że do szkół ponadgimnazjalnych zaliczamy: "szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu".
Co sugerowałoby, że mogłaby Pani skorzystać z dofinansowania w ramach tego programu, o ile w przyszłym roku zostanie on wznowiony.

Proponuje poczytać również na temat programu Student na stronie:
www.pfron.org.pl →programy PFRON → Student skierowanego do uczących się niepełnosprawnych osób. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Żegnaj szkoło?
> Zapytam inaczej. Czy można otworzyć szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, która
> nie będzie podlegała MinEdu?

TAK

(Pozwala na to ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, wspominana zresztą w komentowanym tekście) Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Żegnaj szkoło?
Gość portalu: greg0,75 napisał(a):

> TAK
>
> (Pozwala na to ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, wspominan
> a zresztą w komentowanym tekście)

Podeślij jakiegoś linka jak masz. Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Mama pracuje w domu : czyli pomysl na biznes
otworzenie przedszkola nie jest proste mimo, że jest zapotrzebowanie na takie
placówki.
Najlepiej jest przejąć jakieś przedszkole publiczne i zrobić z niego
niepubliczne. Oczywiście, jak otworzysz takie przedszkole-to będzie ono
niepubliczne-bo jesteś osobą fizyczną,tzn.prywatną.Oczywiście warunkiem jest,że
musisz mieć kwalifikacje/uprawnienia pedagogiczne.Najlepiej studia
podyplomowe-edukacja przedszkolna lub jakaś pedagogika
wczesnoszkolna,opiekuńczo-wychowawcza itp.Musisz mieć też skończone studia
podyplomowe-zarządzanie oświatą-bo wtedy możesz pełnić funkcję dyrektora
przedszkola, czyli w przypadku przedszkoli niepublicznych/prywatnych-tak jakby
właściela.
Jeśli chcesz otworzyć przedszkole,należy udać się do Kuratorium Oświaty,
podlegającego twojej gminie.Tam uzyskasz informacje o niezbędnych
formalnościach,dokumentach,dotacjach,warunkach i zasadach.
Poczytaj sobie dokladnie Ustawe o systemie oświaty z 7 września
1991r. -tam wszystko jest.
Jednak nie jest to łatwa sprawa, pierwszy poważny problem to lokal,
ktory albo musi byc dostosowany, albo na koszt własny musisz go
dostosować. Koszty przystosowania lokalu sa ogroooomne, przepisy
skomplikowane, dużo papierów, norm, itd. Jednak na dłuższą metę
biznes moze być dochodowy (nie wspominajac o satysfakcji) Sądzę, że znalezienie
odpowiedniego lokalu, który by nie wymagał milionów na adaptację, jest dość
poważnym problemem do przeskoczenia.
Polecam też ten artykuł:
www.przedszkola.edu.pl/_publikacje06/pomysl_na_biznes_przedszkole.htm
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: Bezpłatne przedszkole
Bezpłatne przedszkole
Jezeli chcesz zostawiać dziecko w przedszkolu tylko na kilka godzin
dziennie,możesz zminimalizować opłaty.Przepisy mówią bowiem wyraźnie:dziecko
w wieku od 3 -6 latma prawo do bezpłatnej opieki w przedszkolu przez 5 godzin
dziennie.To prawo rzysługuje każdemu malcowi,bez względu na wysokośc dochodów
jego rodziców!Niestety większośc rodziców nie zna tych przepisów a dyrekcje
przedszkoli często o nim zapominają.Tymczasem mają obowiązek go
przestrzegać.Nie mogą zasłaniać się regulaminem placówki lub innymi
wewnętrznymi przepisami.Jeżeli dyrektor przedszkola odmawia Twojemu dziecku
bezpłatnej pięciogodzinnej opieki ,powołuj się na przepisy prawa...
art.6ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemieoświaty(DzU nr67
96,poz.329,zmiana zU nr 106,poz496) który,mówi,że"przedszkolem publicznym
jest przedszkole,które prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie
co najmniej podstawy programowej wychowania pezedszkolnego" art,14 tej samej
ustawy,w którym stwierdz się'wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku
3-6 lat" rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 w sprawie
ramowych statusów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół(DzU nr
61,poz 624) Z parafrafu 10 tego dokumentu można się bowiem dowiedzieć,że czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie
może być krótszy niż 5 godzin dziennie. Jeżeli chcesz ubiegać się o
pięciogodzinną bezpłatną opiekę,powinnaś wystąpić o nią do dyrektora
placówki.Jeżeli odmówi interweniuj w gminnym wydziale edukacji,gdy to nie
zadziała odwołaj się do Rzecznika Praw Dziecka dzwoniąc pod numer (22)696-55-
50(w dni powszechne od 8-20) lub wysyłając e-meil na adres
rzecznik@brpd.gov.pl lub listownie RZECZNIK PRAW DZIECKA UL ŚNIADECKA 10 00-
656 WARSZAWA. Mam nadzieję ,że komuś się przyda.Jeżeli za ubiegły rok
przedszkolny wniosłaś opłaty,chociaż twojemu dziecku przysługiwał darmowy
pobyt możesz ządać zwrotu pieniędzy od przedszkola.
Przegldaj reszt postw z wtkuTemat: jaki jest status prawny doktoranta?
> o ile mi wiadomo jeszcze nie tak dawno w regulaminie przejazdow komunikacja
> miejska w Wa-wie bylo wyrazne stwierdzenie, ze znizka nie dotyczy
doktorantow ;

Jakis czas temu byla na ten temat dyskusja na forum. Na stronie
www.ztm.waw.pl/taryfa4.php
mozna przeczytac (pozwole sobie zacytowac):
"studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych - na podstawie ważnej
legitymacji studenckiej wg wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Uprawnienie nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich.

(art.153 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym - Dz.U.nr 65
poz.385 oraz art.77 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach
zawodowych - Dz.U. nr 96 poz. 590).
(Uwaga! Ulga przysługuje także uczestnikom studiów doktoranckich - na podstawie
legitymacji uczestnika studiów doktoranckich wg wzoru określonego przez MENiS
oraz, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.
U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.), słuchaczom kolegiów nauczycielskich - na
podstawie legitymacji MENiS - II/183)"

Ja sobie wydrukowalam stosowny fragment regulaminu i nosze razem z biletem
miesiecznym. Ale nigdy nie byl mi potrzebny, choc legitymacje ogladali.
Oglosili jakos w pazdzierniku tego roku (acz na postawie ustawy, ktora byla
duzo, duzo wczesniej...).
A co do fundowania znizki kolejowej fundowanej przez UW, to mysmy sami musieli
wykupic sobie legitymacje, a kwote potraca ze stypendium.
Przegldaj reszt postw z wtkuStrona 2 z 4 • Wyszukiwarka znalaza 205 wynikw • 1, 2, 3, 4
 

 


 

 
Copyright 2003. Kick and rush